Vedtægter

§1: Klubbens navn er Dansk Finnjolle Klub.

§2: Klubben har intet egentligt hjemsted, men kontaktes via bestyrelsesmedlemmerne. Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling i forbindelse med afviklingen af Danske Mesterskaber.

§3: Klubbens formål er:

3.1; At udbrede kendskabet til og benyttelsen af eksisterende og nye Finnjoller.

3.2; At varetage Finnjollens interesser over for Dansk Sejlunion og andre myndigheder.

3.3; At foranstalte kapsejladser – herunder Danske Mesterskaber – samt at arbejde for sejlsportens fremme og sikkerhed til søs.

§4: Klubben har ingen optagelsesregler – alle med interesse kan optages som medlemmer. Der sondres ikke mellem aktive og passive medlemmer. Ind – som udmeldelse kan ske til enhver tid, man er dog medlem for et kalenderår ad gangen, idet såvel kontingent – som regnskabsår følger kalenderåret.

§5: Generalforsamlingen:

5.1; er klubbens højeste myndighed. Stemmeret har kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal. Forandring i lovene kan dog kun ske med mindste 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt blot 1 (eet) medlem forlanger skriftlig afstemning skal dette ske.

5.2; afholdes i.h.t. §2 i.f.m. afholdelsen af Danske Mesterskaber.

5.3; vælger bestyrelsen bestående af formand, næstformand, kasserer samt 2 menige medlemmer. Herudover kan bestyrelsen konstituere sig selv med yderligere medhjælp.

5.4; indkaldes via udsendelse af program for DM, via medlemsbrev eller direkte pr. post senest 14 dage for afholdelsen.

 5.5; har følgende faste dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab. Det reviderede ligger herefter til eftersyn

4. Kontingentfastsættelse for næste år

5. Valg af bestyrelse og revisor

6. Behandling af forslag og eventuelt.

§6: Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Dog skal forslag, som evt. ønskes behandlet på International Finn Association’s møder være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen.

§7: Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder anledning hertil eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom, med samtidig opgivelse af forhandlingspunkter.

§8: Klubbens midler anbringes i bank/giro, hvorover de kan disponeres af formanden og kassereren hver for sig. Til væsentlige dispositioner kræves bestyrelsesbeslutning. Klubben tegnes i øvrigt af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. For klubbens evt. økonomiske forpligtelser hæfter alene klubbens formue. hvorfor solidarisk ansvar ikke kan gøres gældende over for medlemmerne personligt.

§9: Klubbens ophævelse kan ikke vedtages, når mindst 75% af medlemmernes stemmer imod på en med dette punkt på dagsordenen indkaldt ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af klubbens ophævelse skal dennes midler likvideres og/eller overdrages til Dansk Sejlunion.

Nærværende love for Dansk Finnjolle Klub træder i kraft d. 14. August 1997

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.