Generalforsamling

Generalforsamling 2014

Referat

Generalforsamlingen startede kl.20:00

1. Valg af dirigent Dirigent: Lars Juel Christensen

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning:

Formand Kenneth Bøggild aflagde beretning for året der gik. Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Beretningen følger nedenfor.

Der er blevet vejet og vippet 5-6 både. 500 kr. pr vipning og vejning. Det tager ca. 1 time at veje og vippe en båd. 2 timer, hvis det driller lidt. Kontaktpersoner er Christian Qvist og man tilmelder sig og DTilmeld på www.finnjolle.dk. Der åbnes for en ny pulje både til vejning og vipning.

3. Fremlæggelse af årsregnskab:

Det reviderede ligger herefter til eftersyn. Regnskabet blev godkendt under betingelse af det godkendes af revisor.

4. Kontingentfastlæggelse for næste år:

Bestyrelsen foreslår, at vi hæver kontingentet til 450 kr. til dækning af vi kan få tilsendt Finnfare direkte hjem. Kontingentforhøjelsen på kr. 50,- blev vedtaget, således at kontingentet fremover er på, kr. 450,- DTilmeld benyttes fremover til kontingentbetaling og det fremhæves på hjemmesiden.

5. Valg af bestyrelse og revisor:

Bestyrelsen valgt med akklamation. Lars Hall genvalgt som revisor.

6. Behandling af forslag og eventuelt

a. Bestyrelsen har foreslået i overensstemmelse med vedtægterne, at vedtægterne ændres således, at foreningens tegnes af formanden og kasserer. Teksten ændres til “Klubben tegnes i øvrigt af formanden og kassereren i forening”. Ændringsforslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

b. Det blev foreslået at gruppen af unge sejlere blev konsulteret i forbindelse med fastlæggelsen af stævnekalenderen. Gruppen af unge blev spurgt om de lagde vægt på den danske rangliste. De unge kommer gerne til 2-dages stævnerne såfremt de kan. Vi forsøger, at ramme udenom de internationale stævner og Masters VM. Bestyrelsen tager ad notam at der måske var lidt for mange stævner og at de ikke skal være ranglistestævner alle sammen i 2015 forårssæsonen. Det bør overvejes om en-dagsstævner er ranglistestævner – og måske ikke er så interessante at køre efter. Vi kan evt. koble os på Torm-serien; der er et stævne i forvejen de kolliderer ikke med de internationale stævner (så vidt muligt). Det vil bestyrelsen tage til efterretning. Martin Bodin: Det vil være en god måde at rekruttere unge på, at vi ved/er bevidste om, hvor vi har nogle både som unge kan komme ud og prøve låne. Konklusionen på den efterfølgende samtale er: Dansk Sejlunion gør et godt stykke arbejde, men bestyrelsen, klubben og medlemmerne kan gøre mere i form af at bakke op og stille deres grej til rådighed/låne det ud. Martin: Kan man gøre det lettere/billigere at købe en båd – det er investeringen der er en “entry-barrier”.

Udtagelse til Gold Cup og ISAF-VM

Det er DFA der administrerer udtagelsen til Gold Cup, men bestyrelse vil koordinere dette arbejde med Dansk Sejlunion. Bestyrelsen vil arbejde sammen med unge-gruppen om at lave en udtagelsesserie.

Vintertræning

Der vil være vintertræning i Vallensbæk og Dragør i vinteren 2014/2015.

Go-Pro sponsorat

Sponsoratet går på at kameraet skal bruges som arbejdsredskab og dette er også Go-Pro’s ønske. Vi har tre kameraer og de skal ud og arbejde og vi skal bruge dem aktivt i vores træning. Christian Qvist står for udlån af kamera og montageudstyr.

Fokuseret kapsejladskatalog

Se ovenstående.

Mødet sluttede 21:15

Referent:  Thomas Mørup-Petersen, Dirigent: Lars Juel Christensen

dfa agm 2014

Bestyrelsens beretning:

DFA’s bestyrelsesberetning 13/14

Følgende skriftlige beretning, er DFA’s bestyrelsesberetning, idet den mundtlige beretning vil fremhæve karakteristiske dele af den skrevne beretning samt give mulighed for at stille spørgsmål, der besvares af bestyrelsen.

Året 13/14 startede med et Danmarksmesterskab i Køge sejlklub, hvor Mads Bendix, Fredericia Sejlklub vandt DIF-Danmarksmesterskab 2013.

I den forløbende periode har bestyrelsen afholdt et bestyrelsesmøde, samt et antal virtuelle bestyrelsesmøder, fortrinsvis om enkeltsager.

Bestyrelsen besluttede, i forbindelse med et udtalt ønske fra DFA medlemmer om måling af Finnjoller, at nedsætte et arbejdende udvalg, som udenfor bestyrelsen sikrede fremdrift at dette vigtige arbejde. Stor tak skal lyde til de stærke kræfter som sikrede produktion af vippeudstyr, dialog med IFA og DS og afviklingen af de første målinger af både i foråret 2014. DFA ejer nu det udstyr som blev produceret og der er fastsat procedure for tilmelding til målinger af bådene og Christian Qvist har påtaget sig hvervet som klassens betroede måler i forhold til DS.

Sporten:

Efter en sæson 2013 med stigende deltagelse i klassens stævner, har antallet af deltagere været stabilt i perioden. Dog er det bestyrelsens ønske og opfordring til alle sejlere tilmelding til stævnerne sker tidligere end det har været praksis i den afviklede periode. Navnlig glædeligt er det at se de nye unge sejlere som satser på klassen, og specielt i indeværende sæson har vist rigtig gode sportslige resultater på højeste elitære niveau. Navnlig her skal nævnes Jacob Stachelhaus 5. plads til ungdoms VM i Holland.

Ligeledes er det glædeligt at Dansk Sejlunion bakker op om klassen og rekrutteringen ved at udlåne udstyr til potentielle elitesejlere. Det har betydet at der har været stor deltagelse i de afviklede stævner henover foråret 2014.

Årets Masters VM i Sopot, Polen var igen med dansk deltagelse, i år dog uden podie placeringer.

Planlægningen af årets DM har forløbet tilfredsstillende, dog vil bestyrelsen igen arbejde for at der sikres dialog med klubber 2 år frem i tiden.

Årets danske kapsejlads kalender har, navnlig i foråret været tæt besat med stævner. Bestyrelsen vil bruge den næste bestyrelsesperiode til at finde en kapsejladsformat som passer.

Styrkelse af det sociale forbundet med at sejle Finnjolle:

Alle stævner i 2013/14 har været afviklet som ”Full packet” arrangementer. Det er bestyrelsens opfattelse at det sociale i klassen fortsat har stor betydning for klassens succes, og fortsatte vækst

Kommunikationen via finnjolle.dk og generelt:

Klassens hjemmeside har fået en væsentlig opdatering, ved at Christian Qvist har opdateret siden til et nyt layout, nyt CMS system samt integreret siden med de muligheder som er omkring de sociale medier. Ligeledes er der i perioden blevet arbejdet indgående med udarbejdelse af stævne reportager til fortrinsvis online mediet minbaad.dk. Den øgede indsats har generelt betydet større opmærksomhed om klassen, og bestyrelsen har modtaget positive tilkendegivelser fra sejler Danmark omkring klassen. I perioden siden DM 2013 her der været mere end 70.000 klik på sider på hjemmesiden, og Richard er topkommentator med 85 kommentarer.

Generelt:

Klassen har haft vækst i den forløbne periode, der er kommet nye både og sejlere til klassen, samt der er øget deltager antal til stævnerne og nye stævner til kalenderen, hvorfor det er vanskeligt for bestyrelsen at se negativt på fremtidenJ.

Hermed afsluttes beretningen

P.b.v.

Kenneth Bøggild

National Sekretær.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.